Nikonian Thailand
ข้อตกลงเบื้องต้นในการสมัครเป็นสมาชิกของ NikonianThailand.com  

ผู้สมัครเป็นสมาชิกของ NikonianThailand.com กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้อย่างละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

1.
การสมัครสมาชิกของ NikonianThailand.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2.
ท่านที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเอง ที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเป็นสมาชิกของ NikonianThailand.com สำหรับเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น, การร่วมกิจกรรม, ฯลฯ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์
3.
สมาชิกควรเลือกใช้นามแฝงที่เหมาะสม สุภาพ ไม่ใช้คำหยาบคาย ไม่ใช้นามแฝงที่เป็นชื่อ-สกุลจริงของ บุคคลอื่น หรือชื่อที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้บุคคลอื่นเสียหาย และไม่ใช้ชื่อที่เป็นคำผวน ที่ส่อไปในเชิงลามกอนาจาร
4.

สมาชิกต้องไม่แอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล / คณะบุคคล / องค์กร และไม่ใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาใช้ในการสมัครสมาชิก

5.
สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง NikonianThailand.com กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในเว็บไซต์ NikonianThailand.com ที่ทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าของ
6.
ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด ทีมงาน NikonianThailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกทุกท่านก่อนได้รับอนุญาต ในทุกกรณี
*** เว้นแต่ข้อมูลสมาชิกที่ทีมงาน NikonianThailand.com ได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เท่านั้น
7.
สมาชิกของ NikonianThailand.com ต้อง ไม่แสดงข้อความ หรือภาพถ่ายที่ขัดต่อหลัก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อความหรือภาพถ่ายซึ่งหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ขัดต่อหลักศาสนา หรือละเมิดความเชื่อ ในลัทธิใดๆ อันจะนำไปสู่ความขัดแย้ง นอกจากนี้ข้อความหรือรูปภาพต่างๆ ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ของผู้หนึ่งผู้ใด อันจะนำไปสู่ความขัดแย้ง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กรต่างๆ
8.

การนำข้อความ หรือรูปภาพผลงาน ของสมาชิกท่านอื่นที่ได้แสดงบนกระดานข่าว, หน้าผลงานของสมาชิก, รวมถึงห้องแสดงภาพของ NikonianThailand.com เพื่อนำไปใช้งาน, ใช้อ้างอิง, ทำสำเนา, หรือทำการเชิงพาณิชย์ ให้สมาชิกติดต่อขอสิทธิในการใช้ข้อมูลกับเจ้าของภาพโดยตรง

9.
ทีมงาน NikonianThailand.com ขอสงวนสิทธิในการ ลบข้อความ รูปภาพ หรือยกเลิกสมาชิกภาพของ สมาชิกที่กระทำผิดข้อตกลงดังที่กล่าวมาแล้ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.
สมาชิกของ NikonianThailand.com จะแบ่งออกเป็นสองระดับ คือ สมาชิกทั่วไป และ สมาชิกถาวร ในการสมัครครั้งแรกจะได้รับสิทธิ ในการเป็นสมาชิกทั่วไป การจะเป็นสมาชิกถาวรได้จำเป็นต้องเคย ร่วมกิจกรรมของ NikonianThailand.com อย่างน้อยหนึ่งครั้ง หรือผู้ที่เข้าใช้งานระบบต่างๆ ภายในบ้านหลังนี้ติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน และได้รับการตรวจสอบ/เห็นชอบจากทีมงานฯ ก่อน
11.

ทีมงาน NikonianThailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

12.

ผู้ที่ทำความเสื่อมเสีย, แอบอ้าง, กระทำการไม่เหมาะสม ต่อชื่อเสียงของ NikonianThailand.com ทีมงานฯ มีสิทธิ์ ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก ของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ยอมรับ             ไม่ยอมรับ